Dit doen zij door het reilen en zeilen van een boerderij en de natuur daarom heen in de praktijk te laten zien en voorlichting hierover te geven. Door vrijwilligers, scholieren en sociale re-integratieprojecten mee te laten werken op de boerderij en de Alphense samenleving actief te betrekken bij het geheel, wil de stichting een ieder betrekken zodat educatie en plezier hand in gaan. Dit alles op een maatschappelijk verantwoorde wijze met speciale aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Plezier voor mens en dier!

Getracht wordt de voorzieningen zo veel mogelijk gratis voor publiek open te stellen, voor jong en oud. Mensen en dieren worden met elkaar in contact gebracht op een veilige en prettige manier. Kinderen die thuis geen dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. De geitenweides zijn vrij toegankelijk en staan er tevens speeltoestellen in. Deze ‘attracties’ proberen wij steeds weer te verbeteren en/of uit te breiden.

Als het contact met de dieren op de kinderboerderijen op een goede manier verloopt, zullen kinderen en volwassenen in hun verdere leven ook steeds openstaan voor dieren. En niet alleen voor dieren, maar voor alles wat er in hun woonomgeving leeft. Kinderboerderijen vervullen dan ook een belangrijke rol in het bijbrengen van respect voor de natuur en onze leefomgeving. Het bijbrengen van kennis en respect voor dieren en natuur doen wij niet alleen via passief informatie leveren over de dieren op de boerderijen en de daarmee samenhangende producten en processen. Ook via speciale lessen wordt voorlichting en educatie gegeven aan leerlingen van basisscholen.

Verder wil de stichting samen met de beheerders en haar vrijwilligers het goede voorbeeld geven in het kader van dierenwelzijn. Hoe ga je met dieren om? Hoe hoor je de dieren te huisvesten? Voorbeelden van de acties die hiervoor zijn ondernomen zijn het vernieuwen van de educatieborden en het bouwen van een konijnenverblijf die aan alle huidige welzijnseisen voldoet.

Ten slotte kunnen bezoekers zien dat het vele werk op de boerderijen door vrijwilligers wordt gedaan. Mogelijk vormt dit een opstap naar het zelf verrichten van vrijwilligerswerk op de kinderboerderij (of elders).

Het bestuur en de medewerkers/vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen.

In het beleidsplan van de SAK zijn alle details over de visie en missie van de stichting te lezen:

SAK-Beleidsplan-2021-2025